แบบคำขอลงทะเบียนออนไลน์
ข้อมูลใบอนุญาตว่าความ
ประเภทคู่ความ :   คู่ความ  ทนายความ เลขที่ใบอนุญาตว่าความ : 
วันที่เริ่มต้นใบอนุญาตว่าความ :  วันหมดอายุใบอนุญาตว่าความ :     ตลอดชีพ
ข้อมูลส่วนตัว
เลขประจำตัวประชาชน : 
คำนำหน้าชื่อ : 
ชื่อ :  นามสกุล : 
วันเดือนปี เกิด :  อาชีพ : 
สัญชาติ :  เชื้อชาติ : 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน บ้านเลขที่ :  หมู่ที่ : 
หมู่บ้าน/อาคาร/ชั้น :  ถนน : 
ตรอก/ซอย : 
รหัสไปรษณีย์ :  ตำบล/แขวง : 
อำเภอ/เขต :  จังหวัด : 
ข้อมูลสำนักงานทนายความ
ชื่อสำนักทนายความ :  (ถ้าไม่มีให้ระบุชื่อทนายความ)
ที่อยู่สำนักงานทนายความ เลขที่ :  หมู่ที่ : 
หมู่บ้าน/อาคาร/ชั้น :  ถนน : 
ตรอก/ซอย : 
รหัสไปรษณีย์ :  ตำบล/แขวง : 
อำเภอ/เขต :  จังหวัด : 
โทรศัพท์มือถือ :  (ใช้ในการติดต่อรับข้อมูลการยื่นฟ้อง) โทรศัพท์ : 
E-Mail :  (ใช้ในการติดต่อรับข้อมูลการยื่นฟ้อง) โทรสาร : 
ข้าพเจ้าขอยอมรับเงื่อนไขการใช้ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศขอสำนักงานศาลยุติธรรมทุกประการ
เอกสารแนบ  
  1.  บัตรประจำตัวประชาชน
 
เรียกดูไฟล์
  (ไฟล์ .pdf , .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น) (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB)
  2.  บัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ
/ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
 
เรียกดูไฟล์
  (ไฟล์ .pdf , .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น) (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB)
  3.  บัตรประจำตัวข้าราชการ (กรณีเป็นพนักงานอัยการ)
 
เรียกดูไฟล์
  (ไฟล์ .pdf , .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น) (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB)
  4.  ภาพถ่าย
 
เรียกดูไฟล์
  (ไฟล์รูปภาพ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น) (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB)
 


Waiting...


Waiting...