แบบคำขอลงทะเบียนออนไลน์
ข้อมูลใบอนุญาตว่าความ
ประเภทคู่ความ :      เลขที่ใบอนุญาตว่าความ : 
วันที่เริ่มต้นใบอนุญาตว่าความ :  วันหมดอายุใบอนุญาตว่าความ :     ตลอดชีพ
ข้อมูลส่วนตัว
เลขประจำตัวประชาชน : 
คำนำหน้าชื่อ : 
ชื่อ :  นามสกุล : 
วันเดือนปี เกิด :  อาชีพ : 
สัญชาติ :  เชื้อชาติ : 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน บ้านเลขที่ :  หมู่ที่ : 
หมู่บ้าน/อาคาร/ชั้น :  ถนน : 
ตรอก/ซอย : 
รหัสไปรษณีย์ :  ตำบล/แขวง : 
อำเภอ/เขต :  จังหวัด : 
ข้อมูลสำนักงานทนายความ
ชื่อสำนักทนายความ :  (ถ้าไม่มีให้ระบุชื่อทนายความ)
ที่อยู่สำนักงานทนายความ เลขที่ :  หมู่ที่ : 
หมู่บ้าน/อาคาร/ชั้น :  ถนน : 
ตรอก/ซอย : 
รหัสไปรษณีย์ :  ตำบล/แขวง : 
อำเภอ/เขต :  จังหวัด : 
โทรศัพท์มือถือ :  (ใช้ในการติดต่อรับข้อมูลการยื่นคำฟ้อง/คำร้อง) โทรศัพท์ : 
e-Mail :  (ใช้ในการติดต่อรับข้อมูลการยื่นคำฟ้อง/คำร้อง) โทรสาร : 
ข้าพเจ้าขอยอมรับเงื่อนไขการใช้ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศขอสำนักงานศาลยุติธรรมทุกประการ
เอกสารแนบ  
   1.  บัตรประจำตัวประชาชน
 
เรียกดูไฟล์
  (ไฟล์ .pdf , .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น)(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB)
   2.  บัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ (หน้าบัตร)
/ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
 
เรียกดูไฟล์
  (ไฟล์ .pdf , .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น)(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB)
   3.  บัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ (หลังบัตร)
/ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
 
เรียกดูไฟล์
  (ไฟล์ .pdf , .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น)(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB)
   4.  บัตรประจำตัวข้าราชการ (กรณีเป็นพนักงานอัยการ)
 
เรียกดูไฟล์
  (ไฟล์ .pdf , .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น)(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB)
   5.  ภาพถ่ายสี (หน้าตรงสุภาพ )
 
เรียกดูไฟล์
  (ไฟล์รูปภาพ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น)(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB)


Waiting...
Waiting...