3D Beach Art | Meghna

นายวีระพล ตั้งสุวรรณ

ประธานศาลฎีกา

" ผมไม่เคยนับถอยหลังว่าจะพ้นจากตำแหน่ง
เมื่่อไร แต่ผมจะนับหน้าไปเรื่อยว่าเราจะทำอะไร
ให้ศาลยุติธรรมได้บ้าง แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเป็น
เรื่องส่วนตัว สิ่งที่ทำจะไปกระทบอะไรก็แล้วแต่
แต่ถ้าทำเพื่อศาลยุติธรรมแล้วผมจะทำ แม้ว่า
จะต้องบาดเจ็บกับเรื่องที่เป็นประโยชน์ส่วนตัว
เพราะฉนั้นขอให้เข้าใจว่าศาลยุติธรรมดำรง
มาได้จากบรรพตุลาการที่คิดเพื่อสถาบันมากกว่า
ตัวบุคคล "

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมายและวิชาการ

ศาลแขวงพระนครเหนือได้มาเยี่ยมชม การสาธิตการใช้งาน “ระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Electronic Filing System : (e-Filing)”
E-Mail : efiling@coj.go.th

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมฯ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม(พุทพวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

“การยื่นฟ้องคดีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing”ได้สาธิตการใช้งาน “ระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)”

Electronic Filing System : (e-Filing)”
E-Mail : efiling@coj.go.th

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมเนติศร ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ตามโครงการสร้าง “ระบบ e-Filing ศาลแพ่งกรุงเทพใต้” เพื่อสร้างความเข้าใจพร้อมการสาธิตการใช้งาน “ระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)”

Electronic Filing System : (e-Filing)”
E-Mail : efiling@coj.go.th

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมฯ ห้องประชุมวายุภักษ์ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่

การสาธิตการใช้งาน “ระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)”

Electronic Filing System : (e-Filing)”
E-Mail : efiling@coj.go.th
View All Post