ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ศาลยุติธรรมดิจิทัล : ระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ e-Filing version 2” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

“เพื่อให้ทนายความได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความe-Filing Version ๒ ที่ได้รับการปรับปรุงจากเวอร์ชั่นเดิมให้สามารถรองรับคดีแพ่งซึ่งประกอบด้วย คดีแพ่งสามัญ คดีไม่มีข้อยุ่งยาก คดีขับไล่ (มโนสาเร่) คดีจัดการมรดก และคดีขอให้เป็นคนสาบสูญ และคดีผู้บริโภค (กรณีผู้บริโภคเป็นโจทก์) รวมถึงได้เพิ่มช่องทางในการรับชำระเงินให้มีความหลากหลายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง, ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์สาขา และ เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน) ทุกสาขา โดยมีกำหนดการเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นี้”

Electronic Filing System : (e-Filing)”
E-Mail : efiling@coj.go.th

“สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดบรรยายหัวข้อ “การใช้งานระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ e-Filing Version ๒” พร้อมทั้งสาธิตการใช้งานระบบ e-Filing ให้แก่ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ผู้อำนวยการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคลากรของศาลที่ใช้งานโปรแกรม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจระบบที่พัฒนาเพิ่มเติม แนวทางการปฏิบัติ รวมถึงระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง”

Electronic Filing System : (e-Filing)”
E-Mail : efiling@coj.go.th

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมายและวิชาการ

ศาลแขวงพระนครเหนือได้มาเยี่ยมชม การสาธิตการใช้งาน “ระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Electronic Filing System : (e-Filing)”
E-Mail : efiling@coj.go.th

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมฯ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม(พุทพวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

“การยื่นฟ้องคดีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing”ได้สาธิตการใช้งาน “ระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)”

Electronic Filing System : (e-Filing)”
E-Mail : efiling@coj.go.th

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมเนติศร ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ตามโครงการสร้าง “ระบบ e-Filing ศาลแพ่งกรุงเทพใต้” เพื่อสร้างความเข้าใจพร้อมการสาธิตการใช้งาน “ระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)”

Electronic Filing System : (e-Filing)”
E-Mail : efiling@coj.go.th

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมฯ ห้องประชุมวายุภักษ์ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่

การสาธิตการใช้งาน “ระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)”

Electronic Filing System : (e-Filing)”
E-Mail : efiling@coj.go.th
View All Post