Meghna Preloader

Welcome to Our Blog

Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ศาลยุติธรรมดิจิทัล : ระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ e-Filing version 2” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

“เพื่อให้ทนายความได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความe-Filing Version ๒ ที่ได้รับการปรับปรุงจากเวอร์ชั่นเดิมให้สามารถรองรับคดีแพ่งซึ่งประกอบด้วย คดีแพ่งสามัญ คดีไม่มีข้อยุ่งยาก คดีขับไล่ (มโนสาเร่) คดีจัดการมรดก และคดีขอให้เป็นคนสาบสูญ และคดีผู้บริโภค (กรณีผู้บริโภคเป็นโจทก์) รวมถึงได้เพิ่มช่องทางในการรับชำระเงินให้มีความหลากหลายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง, ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์สาขา และ เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน) ทุกสาขา โดยมีกำหนดการเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นี้”

Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle

“สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดบรรยายหัวข้อ “การใช้งานระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ e-Filing Version ๒” พร้อมทั้งสาธิตการใช้งานระบบ e-Filing ให้แก่ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ผู้อำนวยการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคลากรของศาลที่ใช้งานโปรแกรม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจระบบที่พัฒนาเพิ่มเติม แนวทางการปฏิบัติ รวมถึงระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง”

Flying bicycle

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมายและวิชาการ

ศาลแขวงพระนครเหนือได้มาเยี่ยมชม การสาธิตการใช้งาน “ระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมฯ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม(พุทพวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

“การยื่นฟ้องคดีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing”ได้สาธิตการใช้งาน “ระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)”

Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมเนติศร ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ตามโครงการสร้าง “ระบบ e-Filing ศาลแพ่งกรุงเทพใต้” เพื่อสร้างความเข้าใจพร้อมการสาธิตการใช้งาน “ระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)”

Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมฯ ห้องประชุมวายุภักษ์ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่

การสาธิตการใช้งาน “ระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)”

Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle
Flying bicycle

ภาพข่าวแสดงการสาธิตการใช้ระบบการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ณ ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 6 ให้แก่ท่านประธานศาลฎีกาและคณะ ผู้พิพากษาศาลแพ่ง ศาลแพ่งธนบุรี ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแขวงพระนครเหนือ เจ้าหน้าที่ศาล ทนายความและผู้แทนจากธนาคาร เจ้าหน้าที่สำนักการคลังของสำนักงานศาลยุติธรรม และเจ้าหน้าที่การเงินของธนาคารกรุงไทยซึ่งเข้าเยี่ยมชมการสาธิตการทำงานของระบบก่อนเปิดให้ใช้งานจริง