Meghna Preloader

ติดต่อ เรา

ข้อมูลติดต่อ

ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานระบบ รวมถึงการแจ้งปัญหาการเข้าใช้ระบบงานปัญหา ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

สำนักงานศาลยุติธรรม
อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทร: Call Center
064-969-4785
064-969-4587
Email: efiling@coj.go.th