Meghna Preloader
ชำระแบบเชื่อมต่อไปยังระบบชำระเงินของธนาคารโดยตรง

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งจาก ระบบไปยังธนาคารโดยตรง เมื่อทำการยืนยันการทำรายการ ของระบบชำระเงิน ของธนาคารแล้ว ธนาคารจะแจ้งผลการทำรายการ เช่น ผลการโอนเงิน การยกเลิกการทำรายการ เป็นต้น ส่งให้กับสำนักงานศาลยุติธรรมแบบทันทีทันใด (Real Time)


»   Internet Credit / Debit Card

 


»   Counter / ATM / Barcode

 


»   Internet Banking